Boardroom & Visie Strategie Scenario’s

Visie Propositie Strategie
in co-creatie

Visie Propositie Strategie in co-creatie

Houvast en duidelijkheid creëren; richting voor uw organisatie, juist in een wereld die snel en blijvend verandert. Ambities realiseren gaat sneller, plezieriger en effectiever als bestuur en organisatie helder heeft waar zij heen wilt (visie), welke positie je ten opzichte van andere organisaties inneemt (propositie), hoe je er komt (strategie) en in verbinding staat met interne en externe omgeving. Op waarden gedreven, inspirerende en uitdagende wijze begeleidt La Zarza bestuur en organisatie bij deze trajecten.

Hoe blijf en word je de komende jaren een aantrekkelijke, toekomstbestendige maatschappelijke onderneming: voor de wereld om je heen, voor (eind)gebruikers, voor medewerkers en doe je waartoe je op aarde bent? Het nieuwe tijdperk waarin onze samenleving terecht is gekomen vraagt anders inspelen op behoeftes van oude en nieuwe generaties (eind)gebruikers van wonen zorg welzijn en educatie. Dat vraagt ook beter en anders samenwerken, zowel binnen als tussen organisaties. Een toekomstbestendige visie en strategie betekent dus ook “er samen aan werken” in een co-creatief proces en daarmee het laten ontstaan van eigenaarschap en succes.

Toekomstscenario’s met Designthinking

Toekomstscenario’s met Designthinking

Gemeenten, woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties staan voor de gezamenlijke opgave om voor kwetsbare groepen mensen een fijn thuis in stad, dorp, wijk te bieden. Dat gaat verder dan stenen, aantallen woningen en indicaties. Het gaat om plezierig leven met zingeving en betekenis. Wonen, diensten, eigen regie die aansluiten op persoonlijke behoefte van (kwetsbare en niet-kwetsbare) mensen. Behoeften die de komende jaren sterk in verandering zijn. Nieuwe generaties, nieuwe technologieën, nieuwe culturen en een behoefte van de samenleving aan vitalere buurten dragen daaraan bij.

Met Designthinking laat La Zarza besturen, organisaties, actoren, belanghebbenden verkennen welke toekomstscenario’s passen bij die veranderende behoeften van de lokale huidige en toekomstige (eind)gebruikers. Welke maatschappelijke trends, ontwikkelingen, behoeften zijn er in de buitenwereld? Wat betekent dit voor uw lokale samenleving op gebied van wonen, welzijn, zorg, educatie, werken?
Welke waardecreatie voor de komende jaren is daarbij cruciaal? Welke lokale scenario’s zijn dan te creëren; hoe zou dat eruit kunnen zien als we echt Zero-Based OMdenken? Wat als we ook anders durven kijken en kunnen zien wat nodig is om het ook daadwerkelijk te realiseren?

Op inspirerende, uitdagende en resultaatgerichte wijze begeleidt La Zarza lokale besturen, organisaties, actoren en belanghebbenden in een concrete zoektocht naar toekomstscenario’s en de keuze voor een richting daarin.

Een voorbeeld van zo’n zoektocht is te lezen in mijn boek Thuis vol energie.

Visie op Besturen en Toezichthouden

Visie op Besturen en Toezichthouden

De snel veranderende wereld om ons heen vraagt opnieuw nadenken over de besturingsfilosofie en het besturingsmodel van uw organisatie. La Zarza helpt raad van bestuur en raad van toezicht om hun gezamenlijke visie op besturen en toezicht houden te ontwikkelen, vanuit uw strategie.

Vanuit welke gezamenlijke waarden en principes bestuurt u en houdt u toezicht? Hoe zijn de governance principes van uw eigen sector daaraan verbonden? Hoe doet u dat in de praktijk als RvB, RvT en RvC? Welke principes vormen de basis van uw besturingsfilosofie? Zijn er elementen in de huidige filosofie die u wilt koesteren? Welke oude elementen inruilen voor nieuwe elementen of op andere wijze? Uitgaande van de ontstane besturingsfilosofie: welk toezicht- en besturingsmodel past hier dan bij binnen de kaders van uw sector?